Masz pytania?

Misja

Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Rainbow” wprowadza dzieci w świat języka angielskiego tak, aby podstawowa komunikacja w tym języku nie stanowiła problemu. Proces dydaktyczny w przedszkolu jest zorganizowany w taki sposób, aby język angielski obok języka ojczystego dzieci stał się środkiem przekazu informacji, wiedzy i sposobem komunikacji. Chodzi nam o to, żeby język drugi stał się obok języka ojczystego dzieci narzędziem ich ogólnego rozwoju poznawczego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego. Dzieci poznają dzięki drugiemu językowi swoje otoczenie i świat, gromadzą doświadczenia i wiedzę o sobie i swoim środowisku. Dzieje się to w konfrontacji z naturalnymi wypowiedziami drugiego języka, interesującymi treściami i poprzez integrację działań językowych z czynnościami, które dzieci obserwują i w których aktywnie uczestniczą.

Znając metodyczne podstawy nauczania dzieci języka obcego w procesie tym wykorzystujemy przede wszystkim naukę poprzez naśladowanie i częste powtarzanie – dzieci bardzo lubią słuchać wielokrotnie tych samych opowiadań, intensywnie stosujemy pomoce audiowizualne, które wspomagają zrozumienie wypowiedzi językowych, uczymy wykorzystując różnego rodzaju czynności manualne oraz poprzez zabawę. Wymowę i intonację szkolimy poprzez zastosowanie rymu, rytmu i melodii w różnego rodzaju piosenkach, wyliczankach i rymowankach. Nowe kompetencje językowe dzieci nabywają także w kontakcie ze środowiskiem i zjawiskami – pogodą, porami roku, roślinami i zwierzętami.

Język angielski wprowadzamy dzieciom tworząc sytuacje dydaktyczne takie jak zajęcia tematyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, zabawy taneczne oraz w tak zwanych czynnościach codziennych czyli przy powitaniu i pożegnaniu, podczas spożywania posiłków, przy sprzątaniu zabawek, przy wyjściu na wspólne spacery, podczas objaśniania zasad obowiązujących w przedszkolu itp.

Zastosowanie języka drugiego jako języka instrukcji i przekazywania wiedzy w sytuacjach codziennych i dydaktycznych w przedszkolu oznacza, że zawsze (oprócz zajęć językowych) treści posiadają pierwszeństwo nad celami językowymi – pierwszorzędne znaczenie ma zdobywanie przez dzieci umiejętności nie-językowych (poznawczych, ruchowych, manualnych itd.), zaś rozwój sprawności językowych jest niejako „produktem ubocznym” tego procesu.

Przede wszystkim jednak staramy się, aby przyswajanie języka było dla dzieci dobrą zabawą i okazją do poznawania otoczenia. Chcemy zaszczepić w nich pozytywne skojarzenia związane z uczeniem się języka angielskiego, gdyż jest to niezwykle ważne nie tylko w przedszkolu, ale na pozostałych etapach edukacji i z pewnością zaowocuje u dzieci chęcią do dalszego podbijania „świata języka angielskiego”.