Masz pytania?

Fundusze Europejskie

zestawienie_znakow_rpo

 

ROK POBYTU w Przedszkolu Rainbow Kalisz BEZ OPŁAT

Rozpoczęliśmy realizację projektu : „Większa dostępność akademii umysłu dla najmłodszych przedszkolaków w Anglojęzycznym Niepublicznym Przedszkolu „Rainbow”  dofinansowanego z Funduszy Europejskich i PROWADZIMY NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY

CEL PROJEKTU:

Wzmocnienie systemu edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych w gminie m. Kalisz do 31.08.2019 r. poprzez:

 •  wsparcie 1 OWP wnioskodawcy i dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania 50 nowych miejsc opieki przedszkolnej dla dzieci w wieku 2,5 – 4 lat, dotąd wyłączonych z systemu opieki gminy m. Kalisz, Blizanów i Godziesze Wielkie,
 • objęcie 139 dzieci zajęciami dodatkowymi zwiększającymi szanse edukacyjne i kompetencje kluczowe,
 • objęcie 5 nauczycieli OWP dodatkowymi kursami/szkoleniami doskonalącymi kwalifikacje zawodowe,
 • objęcie 99 opiekunów dzieci dodatkowym wsparciem logopedyczno-psychologicznym

PLANUJEMY UTWORZENIE 2 NOWYCH GRUP PRZEDSZKOLNYCH DLA DZIECI W WIEKU:

 • 2,5– 3 lat w budynku przy ul. Długosza 15,
 • 3 – 4 lat w nowym budynku przy ul. Długosza 17.

REKRUTUJEMY DZIECI:

 • urodzone w latach 2014-2016, które już ukończyły 2,5 roku, a nie skończyły jeszcze 4 lat
 • zamieszkujące na terenie miasta KALISZ oraz gminy BLIZANÓW i GODZIESZE WIELKIE
 • szczególnie zapraszamy dzieci z niepełnosprawnościami
 • zatroszczymy się także o dzieci, które nie są jeszcze samodzielne

 

Zasady ogólne naboru dzieci pobierz  TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy pobierz TUTAJ

Regulamin uczestnictwa w projekcie pobierz TUTAJ

 

BEZPŁATNIE ZAPEWNIAMY do 31.08.2019 r.:

 • całodzienną opiekę, nauczanie i wychowanie wraz z pełnym wyżywieniem
 • cykliczne atrakcyjne zajęcia dodatkowe zwiększające szanse edukacyjne, kompetencje kluczowe np. artystyczne, językowe, sportowe, taneczne
 • profesjonalną merytoryczną kadrę opiekunów
 • nowoczesne i interaktywne pomoce dydaktyczne,  nowe zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, inne niezbędne wyposażenie
 • Zajęcia edukacyjne zgodnie z zasadą równości szans prowadzone będą z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb wg płci dzieci w odniesieniu do metod dydaktycznych, tematyki zajęć.

DODATKOWO BEZPŁATNIE ZAPEWNIAMY:

 • cykliczne warsztaty z logopedą i psychologiem dla rodziców lub opiekunów

ZASADY ZGŁOSZENIA:

 • należy pobrać z zakładki Dokumenty do pobrania Formularz zgłoszeniowy z załącznikami i po wypełnieniu i podpisaniu odesłać skan na e-mail: oszade@gmail.com lub dostarczyć osobiście do Biura projektu: ul. Jana Długosza 17, 62-800 Kalisz
 • NABÓR PROWADZIMY DO WYCZERPANIA MIEJSC
 • o przyjęciu dziecka rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie
 • dodatkowych informacji udziela Dyrektor Przedszkola p. Aleksandra Szade pod numerem telefonu 503 486 554.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

 • wyrównanie szans edukacyjnych 50 dzieci w wieku 2,5-4 lata zamieszkujących na terenie miasta Kalisz, gminy Blizanów oraz Godziesze Wielkie a wyłączonych z systemu opieki przedszkolnej tych gmin poprzez objęcie ich opieką i nauką
 • zwiększenie szans edukacyjnych i nabycie kluczowych kompetencji przez 139 dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych
 • podwyższenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych 5 nauczycieli OWP poprzez udział w specjalistycznych kursach
 • nabycie i/lub doskonalenie umiejętności wychowawczych 99 opiekunów dzieci poprzez wsparcie logopedyczno-psychologiczne
 • podwyższenie konkurencyjności OWP Beneficjenta poprzez dofinansowanie zakupu nowoczesnego wyposażenia i zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolne

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Projekt pt. „Większa dostępność akademii umysłu dla najmłodszych przedszkolaków w Anglojęzycznym Niepublicznym Przedszkolu „Rainbow” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

 

Wartość projektu: 606 184,13 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 515 256,51 zł

 

BIURO PROJEKTU

Jana Długosza 17, 62-800 Kalisz

Tel. 503 486 554

Plakat projektu pobierz TUTAJ


 

zestawienie_znakow_rpo

Od 03.09.2018 r. utworzonych zostało 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w mieście Kalisz w ramach dofinansowania z UE oraz 2 nowe grupy przedszkolne zostały uruchomione- dzieciom BEZPŁATNIE zapewniamy codzienną opiekę przedszkolną, w tym zajęcia dydaktyczne programowe i dodatkowe tematyczne np. językowe, badawcze, kulinarne, relaksacyjne, z zakresu bezpieczeństwa, z pełnym wyżywieniem przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 6.30 -17.00.

W salach dydaktycznych do dyspozycji dzieci gwarantujemy nowe zabawki, interaktywne pomoce dydaktyczne wykorzystujące technologie informacyjno- komunikacyjne jak np. podłoga interaktywna, tablica interaktywna, odtwarzacz DVD.

Planowane jest uruchomienie w najbliższym czasie cyklicznych zajęć dodatkowych, które zwiększą szanse edukacyjne przedszkolaków, kształcić będą ich kompetencje kluczowe oraz umiejętności wychowawcze rodziców/ opiekunów tj. m.in.:

a) dla dzieci

 • Karate
 • Nauka pływania
 • Logopedyczne, logoterapeutyczne
 • Gimnastyka artystyczna
 • Rytmika
 • Gimnastyka korekcyjna

b) dla rodziców / opiekunów

 • Indywidualne i grupowe warsztaty z psychologiem
 • Indywidualne i grupowe warsztaty z logopedą.

HARMONOGRAM WSPARCIA

 

Rodzaj wsparcia

Zapewnienie podstawowego zakresu opieki przedszkolnej z pełnym wyżywieniem

Okres wsparcia

03.09.2018 – 30.08.2019

Daty, godziny

Dni robocze przez 5 dni w tygodniu w godzinach 6.30 -17.00

Adres realizacji wsparcia

Grupa nr 1 –

Ul. Jana Długosza 15, 62- 800 Kalisz, sala górna, I piętro

Grupa nr 2 –

Ul. Jana Długosza 17, 62- 800 Kalisz, sala nr 4, I piętro